Том 19, № 1 (2016)

Содержание

Научные статьи

I. V. Zmitrovich, M. A. Bondartseva, N. P. Vasilyev
PDF
5–18
S. A. Volkova
PDF
19–26
L. V. Averyanov, E. V. Boltenkov, T. V. Maisak, Khang Sinh Nguyen, Hiep Tien Nguyen
PDF
27–33
Bazarragchaa Badamtsetseg
PDF
34–41
I. N. Urbanavichene, Z. Palice
PDF
42–46
D. S. Feoktistov, I. I. Gureyeva
PDF
47–57
A. B. Melnikova
PDF
58–61
I. E. Yamskikh, M. G. Kutsev, O. V. Nefedova
PDF
62–71
A. F. Gulyaeva, N. N. Lashchinskiy, A. S. Revushkin
PDF
72–78
A. M. Askerov, Ünal Akçay
PDF
79–86
R. V. Kamelin, O. P. Kamelina
PDF
87–93
Иван Викторович Змитрович, Маргарита Аполлинарьевна Бондарцева, Николай Петрович Васильев
Дмитрий Сергеевич Феоктистов, Ирина Ивановна Гуреева