Том 18, № 1 (2015)

Содержание

Научные статьи

L. V. Averyanov, K. S. Nguyen, H. T. Nguyen, D. K. Harder
PDF
5–17
V. M. Vasjukov
PDF
18-18
N. Yu. Beshko
PDF
19–26
A. E. Grabovskaya-Borodina
PDF
27–43
N. V. Stepantsova, D. A. Krivenko
PDF
44–55
I. N. Urbanavichene
PDF
56–59
I. A. Savinov, N. A. Trusov, E. V. Solomonova, T. D. Nozdrina
PDF
60–66
N. I. Shorina, N. M. Derzhavina
PDF
67–81
A. M. Elkordy, I. A. Schanzer
PDF
82–89
Yu. A. Khrolenko, T. I. Muzarok, T. Yu. Gorpenchenko, Yu. N. Zhuravlev
PDF
90–98
A. B. Kholina, N. M. Voronkova, O. V. Nakonechaya, O. G. Koren’
PDF
99–109