Том 16, № 2 (2013)

Содержание

Научные статьи

L. V. Averyanov, N. Tanaka
PDF
5–7
D. L. Belkin, A. I. Shmakov
PDF
8–12
N. B. Alexeeva
PDF
13–29
D. V. Geltman
PDF
30–40
V. I. Dorofeyev
PDF
41–43
A. A. Kechaykin
PDF
44–47
I. A. Gorbunova, N. V. Majnagasheva
PDF
48–52
N. A. Zauzolkova, I. A. Gorbunova
PDF
53–61
E. D. Lapshina, O. Yu. Pisarenko
PDF
62–80
Yu. V. Naumenko, O. Yu. Ptukhina
PDF
81–83
I. F. Skirina
PDF
84–87
B. Oyuntsetseg, N. W. Friesen, D. Darikhand
PDF
88–90
E. V. Boyko
PDF
91–105
L. M. Pshennikova, S. A. Volkova
PDF
106–109
A. P. Shalimov, A. I. Shmakov, A. V. Rodionov
PDF
110–120
S. A. Volkova, L. M. Pshennikova
PDF
121–126
E. O. Punina, Y. A. Myakoshina, K. S. Dobryakova, N. N. Nosov, A. V. Rodionov
PDF
127–133
M. G. Kutsev, T. A. Sinitsyna, K. Kondo
PDF
134–137
D. N. Shaulo, V. M. Doronkin, A. I. Shmakov
PDF
138–155