Том 20, № 3 (2017)

Содержание

Флористические находки

N. Yu. Beshko, V. K. Sharipova, H. F. Shomurodov
PDF
20-26

Анатомия и морфология

V. I. Troshkina
PDF
36-54
I. A. Savinov, E. V. Solomonova
PDF
55-63
N. M. Derzhavina
PDF
64-71
A. V. Vaganov, I. I. Gureyeva, A. I. Shmakov, A. A. Kuznetsov, R. S. Romanets, V. A. König
PDF
95-102

Систематические обзоры и новые таксоны

D. K. Roy, A. A. Mao, L. V. Averyanov
PDF
14-19
L. V. Averyanov, Van The Pham, T. V. Maisak, Tuan Anh Le, Van Canh Nguyen, Hoang Tuan Nguyen, Phi Tam Nguyen, Khang Sinh Nguyen, Vu Khoi Nguyen, Tien Hiep Nguyen, M. Rodda
PDF
103-147
A. N. Luferov, A. S. Erst, A. I. Schmakov
PDF
148-150

История флоры

R. V. Kamelin
PDF
5-13

Геоботаника

M. Yu. Telyatnikov, E. I. Troeva, S. A. Pristyazhnyuk, M. M. Cherosov
PDF
72-94

Биотехнология

T. V. Zheleznichenko, T. I. Novikova
PDF
27-35