1. Skaptsov M. V., Kutsev M. G., Krasnoborodkina M. A., Smirnov S. V., Uvarova O. V., Sinitsyna T. A., Kechaykin A. A., Shmakov A. I. Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex acetosa in vitro // Turczaninowia, 2017. Т. 20. № 4. С. 119-124. URL: http://turczaninowia.asu.ru/article/view/3512.