Skaptsov, M. V., M. G. Kutsev, M. A. Krasnoborodkina, S. V. Smirnov, O. V. Uvarova, T. A. Sinitsyna, A. A. Kechaykin, и A. I. Shmakov. «Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex Acetosa in Vitro». Turczaninowia 20, no. 4 (декабрь 1, 2017): 119-124. просмотрено июнь 27, 2022. http://turczaninowia.asu.ru/article/view/3512.