[1]
E. V. Kuritskaya, A. I. Nedoluzhko, E. V. Vrzhosek, и E. V. Boltenkov, «Kлональное микроразмножение Chrysanthemum leiophyllum (Asteraceae)», Turczaninowia, т. 19, вып. 2, сс. 99-104, июн. 2016.