AVERYANOV, L. V.; TANAKA, N. НОВЫЙ ВИД РОДА PELIOSANTHES (ASPARAGACEAE) ИЗ ВЬЕТНАМА. Turczaninowia, v. 16, n. 2, p. 5–7, 11.