TELYATNIKOV, M. Y.; TROEVA, E. I.; PRYSTYAZHNYUK, S. A.; GOGOLEVA, P. A.; CHEROSOV, M. M.; PESTRYAKOVA, L. A. Растительность низовий р. Индигирки (равнинные и горные тундры). Turczaninowia, v. 18, n. 4, p. 128–168, 11.