ROMANOV, R. E.; BLINOVA, I. V. Виды рода Nitella (Streptophyta: Charales) в Мурманской области. Turczaninowia, v. 18, n. 4, p. 16–25, 11.