Kutsev, M. G., Skaptsov, M. V., Kholodkova, M. A., Ivanova, M. S., Smirnov, S. V., Sinitsyna, T. A., & Friesen, N. V. (1). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAF-АНАЛИЗА ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ СОРТОВ МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦ. Turczaninowia, 16(3), 157–159. https://doi.org/10.14258/turczaninowia.16.3.21