Gavrilova, O., Britski, D., Grigorieva, V., Tarasevich, V., Pozhidaev, A., & Leunova, V. (2018). Морфология пыльцы представителей рода Euonymus (Celastraceae). Turczaninowia, 21(4), 188-206. https://doi.org/10.14258/turczaninowia.21.4.20