Skaptsov, M. V., Kutsev, M. G., Krasnoborodkina, M. A., Smirnov, S. V., Uvarova, O. V., Sinitsyna, T. A., Kechaykin, A. A., & Shmakov, A. I. (2017). Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex acetosa in vitro. Turczaninowia, 20(4), 119-124. извлечено от http://turczaninowia.asu.ru/article/view/3512