(1)
Kutsev, M. G.; Skaptsov, M. V.; Kholodkova, M. A.; Ivanova, M. S.; Smirnov, S. V.; Sinitsyna, T. A.; Friesen, N. V. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RAF-АНАЛИЗА ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ СОРТОВ МЯГКОЙ И ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦ. Turczaninowia 1, 16, 157–159.