(1)
Skaptsov, M. V.; Kutsev, M. G.; Krasnoborodkina, M. A.; Smirnov, S. V.; Uvarova, O. V.; Sinitsyna, T. A.; Kechaykin, A. A.; Shmakov, A. I. Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex Acetosa in Vitro. Turczaninowia 2017, 20, 119-124.