(1)
Kuritskaya, E. V.; Nedoluzhko, A. I.; Vrzhosek, E. V.; Boltenkov, E. V. Kлональное микроразмножение Chrysanthemum Leiophyllum (Asteraceae). Turczaninowia 2016, 19, 99-104.