[1]
Skaptsov, M.V., Kutsev, M.G., Krasnoborodkina, M.A., Smirnov, S.V., Uvarova, O.V., Sinitsyna, T.A., Kechaykin, A.A. и Shmakov, A.I. 2017. Секвенирование и GO аннотация транскриптома культуры клеток и тканей Rumex acetosa in vitro. Turczaninowia. 20, 4 (дек. 2017), 119-124.