[1]
Kuritskaya, E.V., Nedoluzhko, A.I., Vrzhosek, E.V. и Boltenkov, E.V. 2016. Kлональное микроразмножение Chrysanthemum leiophyllum (Asteraceae). Turczaninowia. 19, 2 (июн. 2016), 99-104.